Doris Duke Theatre

El Burrito

Route 1

Go south on Pensacola St.
0.995 miles
3min
 1. Start out going east on Kinau St toward Osorio Pl.

  Then 0.30 miles
 2. Take the 2nd right onto Pensacola St.

  1. Pensacola St is just past Beverly Ct

  2. If you reach Piikoi St you've gone about 0.1 miles too far

  Then 0.57 miles
 3. Turn left onto Kapiolani Blvd.

  1. Kapiolani Blvd is 0.1 miles past Kamaile St

  2. If you reach Hopaka St you've gone a little too far

  Then 0.11 miles
 4. Take the 1st right onto Piikoi St.

  1. If you reach Sheridan St you've gone a little too far

  Then 0.01 miles
 5. 550 PIIKOI ST is on the right.

  1. If you reach Hopaka St you've gone a little too far

  Then 0.00 miles